Algoritmus MD5 je šifrovací metoda, která z libovolných dat na vstupu vytvoří řetězec stejné délky, tzv. hash. I drobná odlišnost vstupních dat má za následek vznikl zcela odlišného hashe. Využívá se toho například na ochranu hesel nebo kontrolu integrity souborů.

MD5 popsal v roce 1991 odborník na kryptografii Ronald L. Rivest. Bezpečnost algoritmu však již byla několikrát zpochybněna a nedoporučuje se jeho další používání.